યુરોપિયન યુનિયન RoHS પ્રમાણપત્ર

સંક્ષિપ્ત પરિચય

RoHS એ યુરોપિયન યુનિયનના કાયદા દ્વારા નિર્ધારિત ફરજિયાત ધોરણ છે અને તેનું સંપૂર્ણ શીર્ષક એ જોખમી પદાર્થોનું નિર્દેશન છે જે ઇલેક્ટ્રિકલ અને ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનોમાં ચોક્કસ જોખમી પદાર્થોના ઉપયોગને પ્રતિબંધિત કરે છે. ધોરણ 1 જુલાઈ, 2006 થી ઔપચારિક રીતે અમલમાં મૂકવામાં આવ્યું છે. તેનો મુખ્યત્વે ઉપયોગ થાય છે. વિદ્યુત અને ઈલેક્ટ્રોનિક ઉત્પાદનોની સામગ્રી અને પ્રક્રિયાના ધોરણોને માનવ સ્વાસ્થ્ય અને પર્યાવરણીય સંરક્ષણ માટે વધુ અનુકૂળ બનાવવા માટે તેનું નિયમન કરે છે. માનકનો ઉદ્દેશ્ય ઈલેક્ટ્રિકલ અને ઈલેક્ટ્રોનિક ઉત્પાદનોમાંથી લીડ, પારો, કેડમિયમ, હેક્સાવેલેન્ટ ક્રોમિયમ, પોલીબ્રોમિનેટેડ બાયફેનાઈલ અને પોલીબ્રોમિનેટેડ ડિફેનાઈલ ઈથર્સને દૂર કરવાનો છે.

core_icons8